Ubytovacie podmienky

UBYTOVACÍ PORIADOK – Penzión pod brezami**

1. Penzión môže ubytovať len hosťa, ktorý sa riadne prihlási. Za tým účelom predloží návštevník pracovníkovi na recepcii penziónu svoj osobný doklad o totožnosti, identifikačnú kartu (občiansky preukaz) alebo platný cestovný pas. Pracovník recepcie hosťovi vydá hneď pri nástupe kľúč s číslom izby, prístupovú kartu, alebo čip.

 

2. Používanie penziónu je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými ochoreniami.

 

3. Penzión môže v osobitných prípadoch ponúknuť hosťovi aj iné ako dohodnuté ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od už potvrdenej objednávky.

 

4. Ubytovacie zariadenie podľa osobitných predpisov (§51 Poštového poriadku) prijíma zásielky adresované ubytovaným hosťom alebo hosťom, ktorí majú ubytovacie služby objednané. Tieto zásielky sú povinné doručiť adresátom a ak to nie je možné, vrátiť ich späť.

 

5. Penzión poskytuje ubytovaným hosťom služby v rozsahu určenom vyhláškou č. 419/2001 MH SR, ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení.

 

6. Hosť používa izbu po dobu, ktorú dohodol s penziónom pri príchode.

 

7. Návštevy v  izbách penziónu sú zakázané.

 

8. Hosť vyúčtuje svoj pobyt pri príchode na recepcii penziónu. Hosť sa odhlási z pobytu najneskôr do 10.00 hod v deň odchodu, v tej istej dobe uvoľní izbu. Ak hosť tak neurobí v určenej dobe môže mu penzión účtovať pobyt aj nasledujúci deň.

 

9. Hosť má nárok na izbu od 14.00. Ak sa ubytuje pred 10.00 hodinou rannou, uhradí cenu za ubytovanie za celú predchádzajúcu noc.

 

10. V izbe alebo spoločenských priestoroch penziónu nesmie hosť bez súhlasu vedenia penziónu premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.

 

11. V objekte penziónu, osobitne v izbách nie je hosťom povolené používať vlastné elektrické spotrebiče, s výnimkou elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiace, príp. masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.).

 

12. Hosť je povinný pri odchode z izby uzatvoriť vodovodné uzávery, vypnúť v izbe a priľahlých priestoroch elektrické osvetlenie a ďalšie spotrebiče (rádio, televízor a pod.) a uzatvoriť dvere. Po ukončení pobytu, v deň odchodu pri odhlásení sa z penziónu, odovzdá hosť kľúč, alebo čip na recepcii.

 

13. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené nechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých osôb v izbe a ostaných spoločenských priestoroch penziónu.

 

14. Hosťovi nie je dovolené brať na izbu športové náradie a predmety, pre ktoré je na úschovu vyhradené miesto.

 

15. Na úschovu cenných vecí slúži hosťom trezor, ktorý sa nachádzajú na recepcii.

 

16. Penzión zodpovedá podľa občianskeho zákonníka $ 758 a ustanovenia $ 433 za veci vnesené hosťom do penziónu, rovnako za škodu na odložených veciach, pokiaľ tieto veci boli uložené na miesta pre to vyhradené alebo tam, kde sa obvykle ukladajú. Za peniaze a cenné veci zodpovedá penzión len vtedy, ak ich prevzal do úschovy oproti vydanému potvrdeniu o prijatí podľa $ 434 občianskeho zákonníka.

 

17. V čase od 22.00 do 6.00 hodiny je hosť povinných dodržať nočný kľud.

 

18. V penzióne je na viditeľnom mieste vyvesený požiarny poriadok – hosti sú povinní riadiť sa ním počas pobytu.

 

19. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch penziónu. V  izbách a spoločenských priestoroch penziónu platí prísny zákaz fajčenia. Penzión je oprávnený účtovať sumu 50,- EUR za porušenie tohto zákazu.

 

20. Reklamačný poriadok je k dispozícii na recepcii penziónu.

 

21. Za škody spôsobené na majetku penziónu zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov.

 

22. Do priestorov penziónu je možné prichádzať motorovými vozidlami len po prístupových cestách a s vozidlami parkovať len na vyhradených miestach pre parkovanie ubytovaných hostí.

 

23. Za ubytovacie a ostané služby je hosť povinný platiť ceny vopred dohodnuté pri nástupe na pobyt. Účet je splatný pri predložení hosťovi.

 

24. Sťažnosti hosťa a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti penziónu prijíma recepcia penziónu.

 

25. Psy a iné zvieratá môžu byť ubytované podľa osobitných predpisov. Cena za umiestnenie zvierat sa účtuje na základe dohodnutej ceny. Na ubytovanie zvierat sa vzťahujú nasledovné opatrenia:

– nie je dovolené, aby zvieratá boli v priestoroch penziónu, vrátane izby, ponechané bez dozoru ubytovaného hosťa (majiteľa alebo doprevádzajúcej osoby),

– zvieratá sa nesmú nechať odpočívať – ležať na lôžku alebo ostatnom zariadení, ktoré slúži na odpočinok hosťa. Nie je dovolené používať vane, sprchy, alebo umývadlá na kúpanie a umývanie zvierat,

– na kŕmenie psov a iných zvierat nesmie byť použitý inventár, ktorý slúži na prípravu a podávanie pokrmu hosťom,

– zodpovednosť za škody spôsobené zvieraťom na majetku penziónu nesie hosť alebo majiteľ zvieraťa.

 

26. Ubytovaný hosť je povinný dodržiavať ustanovenia ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší hrubým spôsobom, penzión podľa $ 759 ods. 2 občianskeho zákonníka môže od zmluvy o ubytovacích službách odstúpiť ešte pred uplynutím dohodnutého času.